โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สาระสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ

1.ชื่อโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นภาษาไทย คือ

“ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ”


2.คำขวัญที่ถูกต้องคือ

“ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ”


3.องค์ประกอบของชมรมTO BE NUMBER ONE คือ ๓ ก. ได้แก่

กรรมการ กองทุน และกิจกรรม


4.องค์ประกอบของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) คือ

ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ


5.ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาจำเป็นต้องมีเพราะ

เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ ความสำเร็จ และความยั่งยืน


6.ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

เป็นกิจกรรมหนึ่งของชมรม TO BE NUMBER ONE บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ จะต้องจัดขึ้นเพื่อสมาชิกที่มาใช้บริการภายในศูนย์เท่านั้น ไม่จัดนอกศูนย์ฯ ถ้าจัดจะถือเป็นกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ไม่ใช่ของศูนย์


7.กิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE หมายถึง

กิจกรรมใด ๆ ก็ได้ที่ทำแล้วเกิดประโยชน์ ต่อตัวสมาชิกและผู้อื่น เช่น การรณรงค์ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ สมาชิก TO BE NUMBER ONE สามารถไปร่วมกิจกรรมรณรงค์ได้ในนามชมรม TO BE NUMBER ONE ไม่ใช่สมาชิกศูนย์


8.สมาชิกศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE คือ

สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่มาใช้บริการภายในศูนย์ สมาชิกชมรมที่ไม่มาใช้บริการในศูนย์ ก็มีสถานภาพเป็นเพียงสมาชิกชมรมเท่านั้น


9.ชมรม TO BE NUMBER ONE บริหารจัดการ โดย

คณะกรรมการชมรม จำนวนคณะกรรมการ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ(กี่คน กี่ฝ่ายก็ได้) เหรัญญิก เลขานุการ เป็นต้น


10.ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE บริหารจัดการ โดย

ผู้จัดการศูนย์ฯ และแกนนำอาสาสมัครประจำศูนย์รวมกันประมาณ ๓๐ คน เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการและจัดกิจกรรม สำหรับสมาชิก ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้เป็นรายเดือนในตารางกิจกรรม


11.ตารางกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE

คณะกรรมการชมรมเป็นผู้กำหนดและให้เป็นไป ตามแผนงานประจำเดือน/ปี อาจจัดกิจกรรมเพียงเดือนละครั้ง หรือปีละ ๓–๔ ครั้งก็ได้ขึ้นอยู่กับ ความต้องการและความพร้อมของสมาชิกชมรมและคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา


12.ตารางกิจกรรมของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เ

เป็นตารางกิจกรรมที่ชัดเจนล่วงหน้า อาจเว้นบางวัน หรือจัดทุกวัน แต่ต้องจัดเป็นประจำตลอดทั้งเดือน เพื่อให้สมาชิกศูนย์ สามารถวางแผนและเลือกเข้ารับบริการตามความสนใจและทุกกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนได้หากสมาชิกร้องขอ


13.ห้องชมรม TO BE NUMBER ONE

๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เพราะเป็นห้องที่ให้บริการ พัฒนาEQ กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ


14.ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ขนาดมาตรฐาน คือ

ไม่ต้องมีขนาดใหญ่เพราะเป็นเพียงห้องปฏิบัติงานจัด ประชุมกรรมการชมรม และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ ประสานงาน ระหว่างสมาชิกชมรม และจัดกิจกรรมสร้างสุขซึ่งจำเป็นต้องใช้พื้นที่กว้างขวางพอสมควร (โปรดดูภาพตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE)


15.ประธานและคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE

สามารถเป็นผู้จัดการและแกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ร่วมด้วยได้ แต่ต้องแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ไม่สับสนในบทบาทและการทำงานระหว่างชมรมกับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE


16.การนำเสนอผลงานพึงระวังว่าพูดในนามชมรมฯ หรือศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และกิจกรรมนั้นๆ

เป็นกิจกรรมของชมรมหรือเป็นกิจกรรมภายในศูนย์ แต่ทุกกิจกรรมถือเป็นผลงานในภาพรวมของชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยนั้นทั้งสิ้น


17.งบดำเนินการของศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นผู้จัดหามาสนับสนุน เพราะคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สรุปง่าย ๆ คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE เป็นผู้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคุณภาพ สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและกิจกรรมนั้นๆ ได้แก่ การปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนา EQ เท่านั้น แตกต่างจากกิจกรรมของชมรมซึ่งกว้างขวางกว่า


18.โครงการ TO BE NUMBER ONE

มีความเป็นมา มียุทธศาสตร์ มีแนวทางการดำเนินงาน คำขวัญ กิจกรรม สื่อและสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE จึงควรมีความชัดเจนในเรื่องขององค์ประกอบต่างๆ


19.ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

หากชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการมีกิจกรรมที่เด่น ต่อเนื่องเป็นประจำตลอดทั้งปี มีประโยชน์ต่อสมาชิก สามารถพัฒนาสมาชิกได้ ก็ไม่จำเป็นต้องมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ควรจัดให้มีต่อเมื่อสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มีความต้องการและมีความพร้อม ที่จะดำเนินการเท่านั้น (ไม่ใช่ตัวชี้วัดสำหรับการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ)


20.การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องยาก ยากทั้งการทำงานและการวัดความ สำเร็จ

ที่ผ่านมาฝ่ายบำบัดรักษา และปราบปรามได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อการนี้มาโดยตลอด แต่ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ขาย ก็ยังไม่ลดลง การหันมาเน้นการป้องกันในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตย่อมดีกว่าไม่ทำอะไรเลย การมุ่งแก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียว คงไม่สามารถช่วยให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงได้ และอาจเพิ่มจำนวนผู้เสพ ผู้ติด ผู้ขาย มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า หากเราไม่ช่วยกันดึงกลุ่มเสี่ยงให้พ้นออกมาจากสถานการณ์รอบๆตัว เขาเหล่านั้น

ยุทธศาสตร์การรณรงค์ด้วยกิจกรรมต่างๆ สื่อต่างๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ก็เพื่อสร้างกระแสให้วัยรุ่นและเยาวชนเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมเดิมๆ ที่คิดว่ายาเสพติดเป็นของเท่ หรือช่วยแก้ปัญหาได้ มา In Trend กับคำขวัญที่ว่า “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ถ้ากระแสนี้แรงขึ้นเรื่อย ๆ แผ่ขยายไปในกลุ่มวัยรุ่นอย่างกว้างขวาง ทุกคนก็อยากมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่ง เพราะความหมายของความเป็นหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE คือ ความรู้สึกเป็น Somebody มีอะไรให้ทำ ให้เลือก มีโอกาส มีเพื่อน มีสังคม มีความสุข ได้รับการยอมรับ โครงการ TO BE NUMBER ONE จึงจัดกิจกรรมหลากหลายที่เข้าถึงธรรมชาติของวัยรุ่น อาจดูไม่มีสาระกับเรื่องดนตรี กีฬา ศิลปะ ร้อง เล่น เต้น รำ ที่ดูแค่เปลือกนอกเหมือนไม่มีประโยชน์ เมื่อเทียบกับการศึกษาเล่าเรียนภายในห้องเรียน ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นด้านวิชาการ แต่กิจกรรมต่างๆ ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นเพียงกิจกรรมที่ต้องการใช้เป็นสื่อกลางดึงเด็กวัยรุ่นให้เข้าร่วมโครงการ แก่นของโครงการ คือ ให้วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงหันมาใช้ เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ ขอเน้นว่า เวลาว่าง ดังนั้น ส่วนใหญ่จึงเป็นกิจกรรมเสริมทักษะทางด้านจิตใจ อารมณ์และสังคม แต่โดยที่ธรรมชาติของวัยรุ่น จะชื่นชอบ และสนใจในกิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุข จึงปรากฏว่าสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวนมากเป็นเด็กวัยรุ่นทั่วๆ ไป ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยการที่เด็กทั่วไป และเด็กกลุ่มเสี่ยง (ซึ่งเราไม่รู้แน่ชัดว่าคนไหนบ้าง) มาร่วมกิจกรรมในโครงการด้วยกัน ถือเป็นความสำเร็จสูงสุด เพราะทำให้เกิดการโน้มนำกันในหมู่สมาชิก เด็กที่ไม่มีเพื่อน ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก เรียนอ่อน ขาดโอกาส ไม่เคยเข้าสังคม EQ ต่ำก็จะมีการเรียนรู้ มีเพื่อน และมีสังคม ช่วยให้สามารถปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความมั่นใจ สนุก และมีความสุข


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่คู่มือการดำเนินงาน

  1. คู่มือการดำเนินงานโครงการฯ

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.