โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กิจกรรมสเด็จขององค์ประธาน

กิจกรรมในโครงการ / กิจกรรมสเด็จ

ปี 2562 เสด็จฯ 5 แห่ง