โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ดาวน์โหลดเอกสาร


ลำดับ เอกสาร วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการฯ 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
2 แบบฟอร์มการขอสื่อเทคโนโลยีสำนักงานโครงการฯ 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
3 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
4 แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก TO BE NUMBER ONE 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
5 แบบฟอร์มสำรวจแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
6 แบบฟอร์มสำรวจชมรม TO BE NUMBER ONE 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
7 เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
8 เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เงิน 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
9 เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ทอง 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด
10 เกณฑ์การให้คะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพชร 16/09/2559 อ่าน ดาวน์โหลด

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.