โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปฏิทินกิจกรรม17 ส.ค. 2565

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน ส.ค. 2565

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
24 ส.ค. 2565 08.00-18.00 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
18 ส.ค. 2565 08.00-18.00 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE