โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม22 ก.พ. 2562

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน ก.พ. 2562

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
27 ก.พ. 2562 07.00-18.00 น. โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23 ก.พ. 2562 07.00-18.00 น. จังหวัดภูเก็ต ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับภาคใต้
21 ก.พ. 2562 17.00-22.00 น. จังหวัดปทุมธานี องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯณ โรงเรียนทีปังกรณวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร
14 ก.พ. 2562 17.00-22.00 น. จังหวัดพิจิตร องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
12 ก.พ. 2562 17.00-22.00 น. จังหวัดนครสวรรค์ องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์