โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ติดต่อ TO BE

ที่อยู่


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
88/20 หมู่ 4 อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่เสียภาษี : 0994000242069


เบอร์ติดต่อ(เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 16.30 น.)


ผู้อำนวยการ 02-5908888
กลุ่มที่ปรึกษา 02-5908284
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-5908188
กลุ่มงานแผนงาน 02-5908256
กลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 02-5908181
กลุ่มงานผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 02-5908187
Fax 02-149-5531

Email


social_dmh@hotmail.com

tobe1dmh@gmail.com


แผนที่


ข้อเสนอแนะ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)