โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เกี่ยวกับสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

โครงสร้างองค์กร
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ที่ปรึกษาโครงการ

หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ

ที่ปรึกษา สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ผู้อำนวยการ


นางอรวรรณ สุวรรณะบุณย์

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ


นางสุจิรา เนาวรัตน์

นักสังคมสงเคราะห์

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายอำนาจ นูมหันต์

นักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาวทัศนีย์ คุ้มกลัด

พนักงานรับโทรศัพท์

นายณัฐพล พนารินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางอุบล วงค์ขวัญ

พนักงานพิมพ์ดีด

นางวัชรี เยาวกูล

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพิมพ์ใจ สุพรรณคง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุสรณ์ วิเท่ห์

นักวิชาการเผยแพร่

นายภาสวุฒิ สุขเกษ

นักจัดการงานทั่วไป

นายวรินทร์ งามสาระ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพรณรงค์ นาคสนธิ์

พนักงานขับรถยนต์


กลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์


นางสาวนิศกร ตั้งสกุล

นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์


นางนาฏเชาวดี บุญศิริชัย

นายช่างศิลป์

นายฉัตรชัย บุญโหล

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

นางสาวสุจีรา นิลโสม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวทัญกร ศรีทอง

นักวิชาการเผยแพร่

นายจตุรวิทย์ ขวัญศรี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายมงคล ไชยแผง

นายช่างศิลป์


กลุ่มงานผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาวปัทมา พ่วงเจริญ

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานผลิตพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี


นางสาวพันวลี สิทธิณรงค์

นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ

นางพจนีย์ ดาราพิชัย

นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวสุมาลี หวะสุวรรณ

นักสังคมสงเคราะห์

นายมานะ ป้องกัน

นักจัดการงานทั่วไป


กลุ่มที่ปรึกษา


นางสาวธิติมา ปั่นกลาง

นักวิชาการเผยแพร่

หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา


นางน้ำฝน สุขเกษ

นักจัดการงานทั่วไป

นายจรูญ โพธิสรรค์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวิศิษฏ์ กันยาประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธิติมา ปั่นกลาง

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวธนาภรณ์ ทีสุกะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณิชนันทวรรณ ชาทุม

นักวิชาการเผยแพร่


กลุ่มงานแผนงาน


นายปิยะพงษ์ ทองงอก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน


นางสาววิจิตรา สันคนุช

นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ

นายไพฑูรย์ นูสีหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรินทร์ลภัส รัฐธนนโรจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกิตติคุณ สุ่มมาตย์

นักจัดการงานทั่วไป

นายโอภาส พละกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นายพงศ์ธนรัฐ สุภาวัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.