โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเยี่ยมสมาชิกเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย จ.หนองคาย

14 December 2560

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
 


ภาพข่าว