โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเยี่ยมสมาชิกเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจฯมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

28 November 2560

วันอังคารที่ 28พฤศจิกายน 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ในวโรกาสนี้ได้พระราชทานคำแนะนำ และพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมผู้ปกครองและครอบครัว ที่มาเข้าเฝ้าด้วย
 


ภาพข่าว