โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุโขทัย

6 March 2564

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุโขทัยทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย


ภาพข่าว