โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding ครั้งที่ 2