โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18 October 2563

วันที่ 16 ตุลาคม 2563  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”พร้อมทั้งทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต  TO BE NUMBER ONE
ณ  โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก จ.พระนครศรีอยุุธยา.pdf