โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร

24 January 2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร


ภาพข่าว