โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย

17 January 2563

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONEณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก โดยมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงราย มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๑๐ - ๒๔ ปี จำนวน ๒๓๗,๕๖๓ คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวม ๘๕๘ ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม ๖๑ แห่ง และมีผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE

ปัจจุบันมีนักเรียน ๑,๘๘๘ คน ได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรี กีฬา ต้านยาเสพติด งานศิลปะ เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE และด้วยความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ดำเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้นำกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่จันวิทยาคม มีผลการดำเนินงานดีเด่นของจังหวัดเชียงราย

สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม เปิดให้บริการมาแล้ว ๖ ปี เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ ๓๐ คน มีหลักในการทำงาน คือ เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์ มีบริการให้คำปรึกษา การพัฒนา EQ และการจัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก“ใครติดยายกมือขึ้น”สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว