โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

14 November 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่ โดยการประชุมฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในปี 2562 และเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการดำเนินงานปี 2563 ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ปี 2562 และแผนการดำเนินงานปี 2563 โดยปีนี้ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินงาน และสนับสนุนโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สร้างกระแสค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด มีการเผยแพร่กิจกรรมโครงการในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ และรายการคนเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วัน, การจัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 9 รุ่น, การจัดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน สู่ความเป็นหนึ่ง ดำเนินการไปแล้ว 22 รุ่น สมาชิกมีพัฒนาการหลายด้าน โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมีทัศนคติเชิงบวก ตลอดจนการทำงานเป็นทีม และนำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้ และสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ ปัจจุบัน มีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน และสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ทั่วประเทศกว่า 29 ล้านคน มีการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ 71,501 แห่ง มีผู้เข้ารับการบำบัดระบบสมัครใจในหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข สมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 81 ไม่กลับไปเสพซ้ำภายใน 1 ปี และมีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน 9,850 แห่ง เพิ่มขึ้น 153 แห่ง และในปี 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ทรงห่วงใยสมาชิก และครอบครัวสมาชิกฯ โดยได้พระราชทานสิ่งของ และเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประสบภัยจากคลื่นสึนามึที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และพระราชทานทุนการศึกษาแก่สมาชิกฯ 
ในการนี้ ทรงมีพระดำรัสถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 18 ปี และพระราชทานแนวทาง พร้อมแผนการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2563