โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 18

3 April 2560

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 18 และพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมค่าย จำนวน 391 คน โดย กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ภาพข่าว