โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

26 August 2562

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 17.50 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าว