โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด

20 August 2562

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 18.23 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดตราด


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการเสด็จฯ.pdf
  2. ข่าวแจกจ.ตราด.pdf