โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

14 August 2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการเสด็จฯ บางพลัด 14 ส.ค.62.pdf
  2. ข่าวแจก เขตบางพลัด 14ส.ค.62.pdf