โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง

31 July 2562

วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการเสด็จฯ จ.ตรัง.pdf
  2. ข่าวแจก จ.ตรัง 31 ก.ค.62.pdf