โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเยี่ยมสมาชิกฯเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

2 March 2560

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตลอดระยะเวลา ๑๔ ปี จังหวัดระนอง ได้น้อมนำโครงการTO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  ปัจจุบันจังหวัดระนอง มีผลการดำเนินงานเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖ – ๒๔ ปี จำนวน ๕๓,๐๔๗ คน ครอบคลุม ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท รวม ๒๙๑ ชมรม ในจำนวนนี้มีชมรมที่พัฒนาอยู่ในกลุ่มต้นแบบรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ ๒ คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท อันดามันซีฟู้ด จำกัด วิทยาลัยเทคนิคระนอง เป็นสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นพัฒนานักเรียน นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการจากระดับท้องถิ่นสู่สากล มุ่งสร้างนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคระนอง มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า ๑,๔๓๓ คน ซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น คือ ช่วงอายุ ๑๖ – ๒๐ ปี เป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้ การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวโรกาสการเสด็จครั้งนี้  ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของจังหวัด และชมรมฯ และพระราชทานอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง เข้าเฝ้า ทรงพระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจ แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนี้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำ และกลับมาเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคระนอง และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดระนอง ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อรับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตน ต่อไป


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการ-วังแก้ไข 24 ก.พ. 60.pdf
  2. ข่าวแจกจังหวัดระนอง.doc


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


องค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 21 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี