โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพัทลุง

17 June 2562

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๑๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 10055881467863.jpg