โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จฯ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

20 January 2560

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ตลอดระยะเวลา 14 ปี จังหวัดภูเก็ตได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชนให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลยาเสพติด โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้นำในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6–24 ปี จำนวน 113,197 คน คิดเป็น 100% มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และในเรือนจำจังหวัดภูเก็ต รวม 477 ชมรม มีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น 5,784 คน แกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต 1,169 คน และมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 34 แห่ง จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จังหวัดภูเก็ตมีผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจหลายด้าน เช่น ได้รับรางวัลในการประกวดผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ครบทุกประเภท , มีบุคลากรของจังหวัดได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รวม 8 คน , และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง รวม 6 คน
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” ในจังหวัด เข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจ เพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคม จากนั้นทรงพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีภูเก็ต และโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ซักถามปัญหาต่างๆ เพื่อรับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตน ต่อไป


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 2b1clubstatus.xlsx
  2. ตัวอย่างบันทึกข้อความ.pdf
  3. ตัวอย่างหนังสือภายนอก.pdf
  4. ในปะหน้าส่แบบสำรวจ NIDA.docx
  5. ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางเก็บข้อมูล.docx
  6. ผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE 2559.pptx
  7. สรุปงานที่ทำ.xlsx


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


องค์ประธานปิดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 21 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสตรีพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา


องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 และโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี