โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง

18 January 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 19.45 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตลอดเวลา 16 ปี จังหวัดลำปาง ได้รับเอาแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการ โดยการขยายเครือข่ายที่เข้มแข็ง จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม 13 อำเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมายของการดำเนินงาน คือ ลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่ สำหรับเด็ก เยาวชน จุดนัดพบคนรุ่นใหม่ โดยใช้หลักปรัชญา “เป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด”และ“ใครติดยา ยกมือขึ้น” และประกาศเป็นนโยบายจังหวัดลำปาง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำการขับเคลื่อนมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 
สำหรับโรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE มาประมาณ 13 ปี ภายใต้หลัก 3 ก. ในปี 2561 มีสมาชิกชมรมฯ จำนวน 3,020 คน มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างความตระหนักอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างกระแสค่านิยมให้แก่เยาวชนเพื่อเอื้อต่อการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรม โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยา” และในทุกๆ ปี ได้มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดร่วมกับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE กิจกรรมสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติด และมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก และแกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE การเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE และค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP สู่ความเป็นหนึ่งเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่หลากหลาย กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีการดำเนินกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจำศูนย์ทั้งหมด30 คน มีบริการให้คำปรึกษา และจัดกิจกรรมสร้างสุขแบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในเวลาว่างและเอื้อต่อการป้องกันการติดสารเสพติด 
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง และสถานศึกษาในจังหวัดพังงาเข้าเฝ้า ทรงพระราชทานกำลังใจเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม


ภาพข่าว