โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม

18 December 2561

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 17.55 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนอุเทนพัฒนา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม มีกลยุทธ์การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยยึดหลัก ๒ป. ๒บ. คือ ป้องกัน ปราบปราม บําบัดรักษา และบูรณาการ พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับอำเภอ ระดับตำบล และเน้นย้ำให้มีการประสานความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ทำให้เกิดเป็นระบบการดำเนินงานที่เข้มแข็งยั่งยืน และพัฒนาเยาวชนในจังหวัดนครพนมไปข้างหน้า เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “ชาวนครพนมมีสุข ด้วยวิถี TO BE NUMBER ONE ทุกภาคส่วนร่วมบูรณาการกัน ช่วยสร้างสรรค์เยาวชนให้เก่งดี” ปัจจุบันจังหวัดนครพนม มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จำนวนทั้งสิ้น 172,201 คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 1,418 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE จำนวน 327 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และมีผลงานของชมรมประเภทอื่น ๆ คือ ชมรมชุมชนบ้านนาสมดี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ชมรมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2561 และจังหวัดนครพนมยังได้แสดงสื่อสัญลักษณ์ของโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยการรณรงค์ให้ข้าราชการ ประชาชนใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE ทุกวันพฤหัสบดีสำหรับ โรงเรียนอุเทนพัฒนา ด้วยตระหนักถึงผลกระทบของโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง จึงได้จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาวิชาการควบคู่ไปกับกิจกรรม เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลครบสมบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านมา เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนสร้างพลังเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากพิษภัยยาเสพติดต่อตนเอง บุคคลใกล้ชิด เยาวชนและชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งสร้าง “เพื่อนใจ” ที่สามารถสื่อและแสดงความห่วงใยของเพื่อนที่ใช้ “ใจต่อใจ” ประสานกัน นักเรียนสามารถฝึกฝนทักษะการเป็นแกนนำ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ และการทำงานเป็นทีม มีความคิดอย่างมีระบบสร้างสรรค์ มีความสามารถ และที่สำคัญมีความสุขในการร่วมกิจกรรม สำหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนอุเทนพัฒนา ให้บริการทุกวัน ในช่วงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีการบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัดและความสนใจของสมาชิก เช่น การทำภาพยนต์สั้น ทำขนม งานไม้ เพ้นท์จานดินเผา ตัดเย็บชุดตุ๊กตาจากผ้าไทญ้อ งานจักสาน การใช้โปรแกรม GSP ออกแบบลวดลายต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง 
ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ 
การดำเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑๒ แห่ง และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมต่อไป


ภาพข่าว