โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี

29 November 2561

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุบลราชธานี ทรงเปิดชมรมTO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี


ภาพข่าว