โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่

10 January 2561

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจกแพร่.pdf