โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

26 September 2561

วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขต  กรุงเทพมหานคร  ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ   โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ   เขตคลองเตย   กรุงเทพมหานคร      
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าว เขตคลองเตย 26 ก.ย. 61.pdf