โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯณ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

12 September 2561

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสารวิทยา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร     
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าว เขตจตุจักร 12 ก.ย. 61.pdf