โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

30 August 2561

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าว เขตสะพานสูง 30 ส.ค. 61.pdf