โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรมฯและศูนย์เพื่อนใจฯ โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

20 August 2561

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ  โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 4.ข่าวแจกสระแก้ว.pdf