โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร

17 August 2561

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE  ณ  โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์  เขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร   


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าว เขตจอมทอง 17ส.ค.61.pdf