โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

ร๊อกเก็ต กฤติยา วงศ์มา

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน โรงเรียนประชาราชวิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.90

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล