โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 6

IDOL รุ่นที่ 6

ลาวอง กีรกิต ชานันโท

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ภูเก็ต

โรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เกรดเฉลี่ย 3.61

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล