โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

เก่ง ฐาปนา พยุหกฤษ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน วิชชานารี

เกรดเฉลี่ย 2.96

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล