โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ฟาโรห์ วิญญู โยลัย

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด นครพนม

โรงเรียน โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา

เกรดเฉลี่ย 2.88

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล