โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

อั๊พ สรวุฒิ ชูเรืองสุข

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สงขลา

โรงเรียน สะเดาขรรธ์ชัยกัมพลานนท์นุสรณ์

เกรดเฉลี่ย 3.00

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4