โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

โอเว่น ธนวิทย์ โสประดิษฐ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด เพชรบูรณ์

โรงเรียน วังโป่งศึกษา

เกรดเฉลี่ย 3.18

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3