โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

พีค ณฐกร รัตนเพชร

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน เบญจมราชูทิศจันทบุรี

เกรดเฉลี่ย 3.33

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1