โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

มุก มุกดาพรรณ เถลิงศรีสกุล

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

เกรดเฉลี่ย 3.10

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล