โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

น้ำทิพย์ วริศรา พรรณารักษ์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ยโสธร

โรงเรียน โรงเรียนเลิงนกทา

เกรดเฉลี่ย 3.48

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล