โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

โดม กิตติโชติ วงศ์สาคร

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด นครพนม

โรงเรียน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

เกรดเฉลี่ย 4.00

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล