โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

ไทม์ ทักษพร สมสร้อย

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด เพชรบูรณ์

โรงเรียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.23

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2