โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

กริช จักรกฤษณ์ ก๊งหวั่น

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เกรดเฉลี่ย 3.16

อายุ 20 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล