โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

วิมฟ์ สกาวเดือน ดวงฟู

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำปาง

โรงเรียน โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.75

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล