โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

เบนซ์ ชานน สุริยันต์

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ขอนแก่น

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

เกรดเฉลี่ย 3.37

อายุ 19 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล