โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 3

IDOL รุ่นที่ 3

ฟิล์ม อริสสา อาษากิจ

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ชุมพร

โรงเรียน โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา

เกรดเฉลี่ย 2.76

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5