โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 2

ผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ 16 คน


ผู้เข้าประกวด 40 คน

ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.