โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 95 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
จังหวัดยะลา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
โรงเรียน มัธยมวัดดอนตูม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐพงษ์มอเตอร์(๑๙๘๙) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนบ้านสว่าง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนบ้านบาโงยซิแน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
โรงเรียน เถินวิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
โรงเรียน วัดเขมาภิรตาราม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
โรงเรียน บางปะหัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
จังหวัดนครพนม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
โรงเรียนกัลยาณวัตร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนบ้านโคกล่าม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
จังหวัดระนอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ชุมชนบ้านหนองไทร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 2