โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE

เกี่ยวกับโครงการฯ / คณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการบูรณาการ โครงการ TO BE NUMBER ONE


คณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE


โครงการ TO BE NUMBER ONE ใช้วิธีดำเนินงานโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ระดับประเทศ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาธิคุณรับเป็นองค์ประธาน รายละเอียดคำสั่งประกอบด้วย


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการ
2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการคนที่ 1
3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการคนที่ 2
4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการคนที่ 3
5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รองประธานกรรมการคนที่ 4
6 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการคนที่ 5
7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองประธานกรรมการคนที่ 6
8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการคนที่ 7
9 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
10 ปลัดกระทรวงกลาโหม กรรมการ
11 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
12 ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
13 ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
14 ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ
15 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ
16 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
17 ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการ
18 ผู้บัญชาการทหารบก กรรมการ
19 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ
20 เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน กรรมการ
21 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ
22 อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ
23 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ
24 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรรมการ
25 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
26 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อ.ส.ม.ท. จำกัด (มหาชน) กรรมการ
27 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 กรรมการ
28 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 กรรมการ
29 ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 กรรมการ
30 ผู้จัดอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรรมการ
31 กรรมการผู้จัดการบริษัท ไอทีวี จำกัด(มหาชน) กรรมการ
32 ประธานกรรมการบริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) กรรมการ
33 ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรรมการ
34 อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการและเลขานุการ
35 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
36 หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การจัดประชุม โดยพระประสงค์ขององค์ประธานโครงการฯ ทรงโปรดให้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ ปีละครั้ง ประมาณเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี เพื่อทรงพระราชทานแนวทางการดำเนินงานประจำปีและเพื่อติดตามผลดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลัก 8 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และกรุงเทพมหานคร *หมายเหตุ หน่วยงานหลัก 8 กระทรวง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมของประเทศ


คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE


ระดับประเทศ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ดังนี้


ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1 อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธาน
2 รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน
3 ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
4 ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงสาธารณสุข 4 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักงบประมาณ อนุกรรมการ
5 ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงภายใน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
6 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
7 หัวหน้ากลุ่มยาเสพติดและความมั่นคง สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ
8 ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน อนุกรรมการ
9 ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อนุกรรมการ
10 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา ส่งสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อนุกรรมการ
11 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
12 ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
13 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
14 ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ
15 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อนุกรรมการ
16 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน อนุกรรมการ
17 เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อนุกรรมการ
18 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อนุกรรมการ
19 ว่าที่เรือตรี สุรชัย เพ็ชรกูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อนุกรรมการ
20 ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ อนุกรรมการ
21. นางสาวกานต์พิชชา บุญงาม นักจิตวิทยาชำนาญการ กองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ อนุกรรมการ
22 ผู้อำนวยการกองพัฒนาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ อนุกรรมการ
23 นายชาญยุทธ พงศ์หิรัญ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ กรมคุมประพฤติ อนุกรรมการ
24 รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) อนุกรรมการ
25 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) อนุกรรมการ
26 ผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
27 ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
28 ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
29 ผู้อำนวยการกองการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร อนุกรรมการ
30 ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ
31 ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ
32 หัวหน่าฝ่ายงบประมาณ กองคลัง กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ
33 หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE อนุกรรมการและเลขานุการ
34 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การจัดประชุม คณะอนุกรรมการบูรณาการโครงการ มีมติเห็นชอบให้จัดประชุมโดยวาระปกติเดือนละ 1 ครั้ง ยกเว้นกรณีพิเศษ หรือ เร่งด่วน สามารถนัดประชุมได้ตามภารกิจและส่วนใหญ่คณะอนุกรรมการบูรณาการ จะร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศด้วย เพื่อคัดเลือกชมรมแต่ละประเภทให้ได้รับรางวัลดีเด่น หรือต้นแบบประจำปี