โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการผลิตและเผยแพร่สื่อประจำโครงการ

การผลิตสื่อสัญลักษณ์ประจำโครงการ


สื่อและสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE มีหลายประเภทที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกทั่วประเทศ มีดังนี้

1. เข็มสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE เป็นพระรูปองค์ประธานโครงการ ทรงประทานแบบ และเลือกสัญลักษณ์เลข 1 เพื่อหลอมรวมสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง ด้วยความภาคภูมิใจในตนเองและอุดมการณ์ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”
2. CD เพลง TO BE NUMBER ONE มี 2 Version คือเพลง TO BE NUMBER ONE และเพลงไม่มีอะไรไกลเกินฝัน ทรงขับร้องโดยองค์ประธานโครงการ จัดทำโดยบริษัท GMM แกรมมี่
3. นิตยสาร TO BE NUMBER ONE ออกเป็นประจำทุก 3 เดือน ปีละ 4 ฉบับ คือ ฉบับประจำเดือนมกราคม – มีนาคม, เมษายน – มิถุนายน, กรกฎาคม – กันยายน และตุลาคม – ธันวาคม สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ กองบรรณาธิการนิตยสาร TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2149 5530 , 0 2590 8284 หรือ ซื้อได้ทั่วไปที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านนายอินทร์ เป็นต้น
4. รายการโทรทัศน์ TO BE NUMBER ONE Variety ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.30 น.
5. รายการวิทยุ TO BE NUMBER ONE Variety ทางสถานี FM 105 ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.00 – 11.00 น.
6. Website TO BE NUMBER ONE มี 2 Website ดังนี้

6.1 Website www.tobenumber1.net สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่าน Website ของกรมสุขภาพจิต www.dmh.go.th ได้
6.2 Website www.tobefriend.in.th สามารถเข้าเยี่ยมชมผ่าน Website www.tobenumber1.net ได้

7. สัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER เครือข่ายศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ จะใช้ป้ายชื่อศูนย์ด้วยรูปแบบและสัญลักษณ์เดียวกัน เพื่อสื่อความหมายเป็นสมาชิกของโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


การผลิตและเผยแพร่รายการวิทยุและโทรทัศน์


วัตถุประสงค์

1. สร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
2. เพื่อนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เผยแพร่แก่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกทั่วประเทศผ่านทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ


กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ โดยเฉพาะวัยรุ่นและเยาวชนและครอบครัวรายการ TO BE NUMBER ONE Variety ทางสถานีวิทยุ


วัตถุประสงค์

1. สร้างกระแสการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE
2. เพื่อเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมและผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกทั่วประเทศ ผ่านทางสื่อวิทยุรวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน


กลุ่มเป้าหมาย

สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศและครอบครัว โดยเฉพาะวัยรุ่นและเยาวชน


แนวคิด

เพื่อให้เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศได้มีช่องทางในการติดตามและรับรู้ความก้าวหน้าเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนสามารถติดต่อ พูดคุย สอบถามข้อมูลได้ทันที


รายละเอียดรายการ

รูปแบบ เป็นรายการสดแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงแรก ประชาสัมพันธ์ Update ข่าวกิจกรรมและผลงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE เช่น เล่าเรื่องราวความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลงานและกิจกรรมต่างๆในโครงการ เปิดรับสมัครสมาชิก ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในโครงการ เปิดสายพูดคุยและตอบจดหมายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่กำลังรับฟังรายการ

ช่วงที่ 2 เปิดสายรับโทรศัพท์จากสมาชิกผู้ฟังรายการ เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ และตอบจดหมายสมาชิก TO BE NUMBER ONE


เวลาออกอากาศ

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 – 11.00 น. ทางสถานีวิทยุ FM 105 MHz.


รายการ TO BE NUMBER ONE Variety ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย


แนวคิด

เป็นรายการโทรทัศน์ที่จะเป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE เยาวชนและประชาชนทั่วไป นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบโดนใจคนรุ่นใหม่ ที่มีความหลากหลายแบบ Variety Edutainment ปลุกกระแสการต่อต้านยาเสพติด สร้างแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เสริมสร้างกิจกรรมในหมู่สมาชิกและสร้างเครือข่ายในการป้องกันปัญหา ยาเสพติดตามแนวพระปณิธานขององค์ประธานในการส่งเสริมเยาวชนและคนรุ่นใหม่ให้ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”


รายละเอียดรายการ

รูปแบบ แบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วงๆละ 15 นาที ดังนี้

1. ช่วงที่ 1 Talk to the Princess

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงตอบจดหมายสมาชิก ที่ส่งถึงรายการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร อีเมล์ โดยทูลกระหม่อมทรงคัดเลือกจดหมายและทรงตอบคำถามทั้งหมดด้วยพระองค์เอง โดยเนื้อหาของจดหมายที่จะนำมาออกรายการ เช่น จดหมายถามคำถาม , ปรึกษาปัญหา , แสดงความคิดเห็น และเล่าเรื่องราวประสบการณ์ส่วนตัว ทั้งนี้โดยมีศิลปิน หรือดาราวัยรุ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาทำหน้าที่นำข้อความในจดหมายขึ้นกราบทูลเพื่อทรงตอบ

2.ช่วงที่ 2 ประกอบด้วย

- TO BE NUMBER ONE GUY เป็นเวทีแสดงความสามารถของสมาชิกในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบของกลุ่มสมาชิกหรือเฉพาะบุคคล เพื่อสื่อว่า “พวกเขาหรือเธอเป็นหนึ่งได้” ด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด เช่น มายากล , เล่นดนตรี , Dance , เต้น , B-Boy และมวยไทย เป็นต้น
- TO BE NUMBER ONE NEWS นำข่าวสาร / เรื่องราวที่เป็นสาระความรู้ต่างๆ เช่น เทคโนโลยี , แฟชั่น , ดนตรี , ศิลปะ , กีฬา และเรื่องราวต่างๆที่วัยรุ่นสนใจเป็นความเคลื่อนไหวทันสมัย ล่าสุด มานำเสนอ โดยสอดแทรกสาระความรู้และมุมมองที่น่าสนใจ

3.ช่วงที่ 3 ประกอบด้วย

- TO BE NUMBER ONE IDOL นำเสนอแบบอย่างที่ดี ต้นแบบของคนรุ่นใหม่ โดยนำเสนอเรื่องราวหลากหลายของบุคคล ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเยาวชน วัยรุ่นและอยู่ในวัยใกล้เคียงกัน เช่น ศิลปิน ดารา นักกีฬาหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆ ในรูปแบบ Variety Talk ผ่านการนำเสนอกิจกรรมที่เขาเหล่านั้นชื่นชอบ ทั้งดนตรี , กีฬา , ศิลปะ และวิชาการ เป็นต้น เพื่อสร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดี แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปปฏิบัติตามได้
- TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER เป็นการนำเสนอผลงานของกลุ่มสมาชิกในสถานศึกษา สถานประกอบการและชุมชน ทั้งในรูปของชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวมถึงกิจกรรมการประกวดต่างๆที่โครงการ TO BE NUMBER ONE จัดขึ้น หรือโครงการอื่นๆที่สมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมและประสบความสำเร็จ เพื่อให้เพื่อนๆ สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้ร่วม รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ

เวลาออกอากาศ

ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 – 21.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT


การผลิตและเผยแพร่สื่อองค์ความรู้


คู่มือการดำเนินงาน/การอบรม

1. คู่มือการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. คู่มือการประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. คู่มือการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
4. คู่มือการอบรมอาสาสมัครโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. คู่มือการจัดกิจกรรม ฝึกคิดแก้ปัญหา พัฒนา EQ
6. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง การเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ อาสาสมัคร/แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
7. คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อาสาสมัคร/แกนนำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
*8. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต(ต้องทำ)
*9. กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต(ควรทำ)
*10. จกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต(น่าทำ)

องค์ความรู้

1. ชุดคำปรึกษาพระราขทาน

- ปัญหาครอบครัว
- ปัญหาความรัก
- ปัญหาบุคลิกภาพ
- ปัญหาการเรียน
- ปัญหาเพื่อน
- ปัญหาสังคมและยาเสพติด

2. คำปรึกษาพระราชทานองค์ประธานโครงการ
3. องค์ความรู้เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
*4. คู่มือวัยรุ่น เส้นทางรอดปลอดยาบ้า
*5. รู้ทันยาบ้า
*6. พูดด้วยรัก ทักด้วยใจ
*7. สะท้อนภาพใสสะท้อนใจวัยทีน
*8. เพื่อนช่วยเพื่อน
*9. สอนวัยรุ่นไม่วุ่นอย่างที่คิด
*10. วัยใสเข้าใจรัก
*11. 100 คำถามเรื่องเพศล้วนๆ
*12. เคล็ดไม่ลับการออกเดท
*13. ติดยาตกเทรนด์

ประสบการณ์ เรื่องเล่า สิ่งดีๆ ของ TO BE NUMBER ONE

1. เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE "ก้าวย่างของการทำงานกับ TO BE NUMBER ONE" (จังหวัด/ชุมชนภูมิภาค)
2. เรื่องเล่าดีๆ ของชาว TO BE "ก้าวย่างของการทำงานกับ TO BE NUMBER ONE" (สถานประกอบการ/สถานศึกษา)
3. ประสบการณ์การทำงานของแกนนำโครงการ TO BE NUMBER ONE
4. หนังสือ เรียงความสิ่งดีๆ TO BE NUMBER ONE ในวาระครบรอบ 12 ปี และ 15 ปี TO BE NUMBER ONE
5. ประสบการณ์ความรู้สึก...รำลึกถึง TO BE NUMBER ONE

รายงานการวิจัย/สำรวจ

1. รายงานผลการสำรวจ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการมีภูมิคุ้มกันทางจิตของแกนนำชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
2. รายงานการวิจัยประเมินผลเพื่อปรับปรุง(Formative Evaluation) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE


หมายเหตุ *ไม่มีในรูปแบบเอกสาร มีเฉพาะรูปแบบไฟล์ให้ Download ในส่วนบริการข้อมูล ( ลิ้งค์ : คู่มือ/สื่อเทคโนโลยี )